Gallery - Music

Potta Ashram Music Library


1. Fr. Wilson Kuzhithadathil - Fr. Wilson Kuzhithadathil - Parishutha Kanayamariyame2. Fr. Paul Parekkattil - Fr. Paul Parekkattil - Shuthi Padunu3. Fr. Wilson Kuzhithadathil - Fr. Wilson Kuzhithadathil - Yeshuvente Namathil4. Fr. Paul Parekkattil - Fr. Paul Parekkattil - Athmavam Agninalam5. Fr. Mathew Thadathil - Fr. Mathew Thadathil - Ruhayee6. Fr. Mathew Naikamparambil - Fr. Mathew Naikamparambil  - Samrithi Anugrahasamrithi7. Fr. Jacob Kattiparambil - Fr. Jacob Kattiparambil - Manushakadalaye8. Fr. Hilarious Aranjanyil - Fr. Hilarious Aranjanyil - Akanthapadikanayi9. Fr. George Panackal - Fr. George Panackal -Kanuneerinte